Bekwaamheidseisen

Sinds 2006 gelden er bekwaamheidseisen voor leraren. In dat jaar is de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel ingegaan. In de wet BIO staat dat de bekwaamheidseisen actueel moeten blijven. Hiertoe doet de Onderwijscoöperatie eens in de zes jaar een voorstel aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Met de bekwaamheidseisen kunnen leraren zelf zicht op hun bekwaamheid hebben, blijven houden en hun ontwikkelingen goed afstemmen met hun collega’s en op het beleid van hun school.

In 2017 is ook de wet Beroep Leraar en Lerarenregister een feit geworden. Met deze nieuwe wet hebben de bekwaamheidseisen hun plaats gekregen in een meer omvattende systematiek: een professionele keten waarmee leraren zelf de kwaliteit van het beroep waarborgen en verbeteren. De professionele keten bestaat uit drie onderdelen:

  • De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep).
  • De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.
  • Via het lerarenregister en de vierjaarlijkse herregistratie laten leraren aan elkaar en de samenleving zien hoe zij met hun beroepskwaliteit omgaan.

 

 

 

 

 

Pagina delen